ARTIMIST je nezisková platforma podporujúca inšpiratívne a kreatívne počiny pomocou alchýmie pretvárania všedných prvkov na prvky jedinečnej hodnoty a transformačnej sily.

Veríme, že takým médiom je súčasné umenie a arti(mi)sti, ktorí prispejú k jeho znovuobjavovaniu zmysluplnými spôsobmi.

Close Menu